• 00.png
 • 01.png
 • 04.png
 • 03.png
 • 02.png

Kto je online

Práve tu je 39 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Návrh uznesenia z členskej schôdze MsO SRZ Nové Zámky konanej dňa 04.03.2017 v Nových Zámkoch

Členská schôdza MsO SRZ Nové Zámky vychádzajúc zo správy o činnosti organizácie za obdobie od ostatnej členskej schôdze konanej 14. 3. 2015, zo správy o hospodárení MsO SRZ v roku 2015, zo správy o činnosti kontrolnej komisie a predloženého plánu rozpočtu MsO SRZ Nové Zámky na rok 2016 a odznelých diskusných príspevkov súhlasí s nasledovným uznesením:

A./ konštatuje:
- stav členskej základne k 31.12.2016 - 1 830

 • z toho: muži 1 122
 • ženy 31
 • dôchodcovia 397
 • mládež 95
 • deti 185

oproti roku 2015 sa zvýšil počet o 36 rybárov.

B./ berie na vedomie:

 • správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2016
 • správu o plnení zarybnenia za rok 2016
 • kontrolu plnenia uznesenia členskej schôdze za rok 2016

C./ schvaľuje:

 1. Správu o činnosti výboru MsO SRZ Nové Zámky za rok 2016.
 2. Správu o plnení rozpočtu za rok 2016.
 3. Rozpočet na rok 2017.
 4. Vyplývajúc zo Stanov SRZ, § 6 – práva a povinnosti členov zväzu, bod 2i – povinnosť odpracovať 5 hodín brigády za člena pri zveľaďovaní a údržbe rybárskych revírov všetkým dospelým rybárom nad 18 rokov. Účasť invalidných dôchodcov, dôchodcov nad 63 rokov vrátane od roku 2018 a žien je dobrovoľná. Členovia RS a adepti sa uvedenej brigádnickej povinnosti nemusia zúčastniť. Pri nesplnení uvedenej povinnosti člen SRZ uhradí 25 €.
 5. Schvaľuje miestne povolenie zdarma vozíčkárom a nevidiacim. Dôchodcovia, ktorí v príslušnom roku dovŕšili 75 rokov majú zľavu vo výške 4 € na miestne povolenie.
 6. Pri prestupe členov z iných organizácií sú nasledovné poplatky: dospelí (muži, ženy a dôchodcovia) 30 € a mládež/ študenti denného štúdia od 15 do 25 rokov/ vo výške 15 €, deti do 14 rokov bez poplatku. O prestupe musí rozhodnúť výbor MsO SRZ Nové Zámky po doporučení dvoch štatutárnych zástupcov MsO SRZ Nové Zámky.
 7. Člen MsO SRZ Nové Zámky, ktorý sa nezúčastní členskej schôdze a ani sa neospravedlní vopred má možnosť tak urobiť písomne bez sankcie do 30 kalendárnych dní po konaní členskej schôdze. Po tomto termíne už musí odpracovať jednu brigádu naviac alebo ak ju neodpracuje, tak uhradí 25 €.
 8. Návrh, aby kapor nad 65 cm bol vrátený do vody od r. 2018.
 9. Zvýšenie lovnej miery lieňa sliznatého v zmysle Zákona č. 139/2002 a Vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 podľa § 13 ods. 4 z miery 25 cm na 30 cm od roku 2018 do roku 2020.

D./ ukladá:

 1. Sledovať a zabezpečovať ochranu životného prostredia s dôrazom na zabezpečenie čistoty okolo našich revírov, ochranu športového rybárstva v zmysle platného zákona č. 139/2002 Z. z. a Vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z. zo 17. 3. 2006, účinnej od 15. 4. 2006.
 2. Naďalej sa venovať eliminovaniu pytliactva na našich revíroch a dôsledne sledovať dodržiavanie zákona o rybárstve a jej vykonávacej vyhlášky.
 3. Chrániť majetok MsO SRZ Nové Zámky a využívať ho v prospech členov našej organizácie.
 4. V zmysle zákonov vymáhať náhrady škody spôsobené na rybách ako i majetku organizácie.
 5. Zabezpečiť školenia podľa potreby a skúšky pre deti, mládež ako i dospelých, ktorí sa uchádzajú o členstvo v našej organizácii. Zvýšiť agitáciu detí a mládeže na vstup do organizácie.
 6. Podporovať a zabezpečovať činnosť športového odboru RT a LRU a Feeder v zmysle stanovených cieľov v roku 2017 a schváleného rozpočtu.
 7. Naďalej skvalitňovať chov rybích násad na chovných rybníkoch a zabezpečiť zarybňovanie revírov v zmysle zarybňovacieho plánu.

 

V Nových Zámkoch, dňa 04.03.2017