• Dvory nad Žitavou č. 1
 • Dvory nad Žitavou č. 4
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 2

Uznesenie z členskej schôdze MsO SRZ Nové Zámky konanej dňa 12.03.2022 v Nových Zámkoch

Členská schôdza MsO SRZ Nové Zámky vychádzajúc zo správy o činnosti organizácie za obdobie od ostatnej členskej schôdze konanej 12. 9. 2021, zo správy o hospodárení MsO SRZ v roku 2021, zo správy o činnosti kontrolnej komisie za rok 2021 a predloženého plánu rozpočtu MsO SRZ Nové Zámky na rok 2021 a odznených diskusných príspevkov súhlasí s nasledovným uznesením:

A./ konštatuje:

Stav členskej základne 

k 31. 12. 2021: 2 192  

z toho:        

 • muži               1 342
 • ženy               60
 • dôchodcovia    443
 • mládež           108
 • deti                249

oproti roku 2020 sa zvýšil počet o 168 rybárov.                  

B./ berie na vedomie:

 • správu o plnení zarybnenia za rok 2021
 • kontrolu plnenia uznesenia členskej schôdze za rok 2021

C./ schvaľuje:

 1. Správu o činnosti výboru MsO SRZ Nové Zámky za rok 2021.
 2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2020 a účtovnú uzávierku za rok 2021.
 3. Rozpočet na rok 2022.
 4. Správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2021
 5. Plán hlavných úloh na rok 2022
 6. Vyplývajúc zo Stanov SRZ, § 6 – práva a povinnosti členov zväzu, bod 2, písmeno e – povinnosť odpracovať 5 hodín brigády pri zveľaďovaní a údržbe rybárskych revírov všetkým dospelým rybárom nad 18 rokov. Účasť invalidných dôchodcov, dôchodcov nad 63 rokov vrátane na rok 2022 a žien je dobrovoľná. Členovia RS a adepti sa uvedenej brigádnickej povinnosti nemusia zúčastniť. Pri nesplnení uvedenej povinnosti člen SRZ uhradí 35 € na rok 2022 .
 7. Schvaľuje dôchodcom, ktorí v príslušnom roku dovŕšili 70 rokov majú zľavu vo výške 7 € na miestne povolenie na rok 2021. Na rok 2022 sa stanovuje vek 70 rokov a podmienka 15 rokov neprerušeného členstva v MsO SRZ Nové Zámky.
 8. Pri prestupe členov z iných organizácií sú nasledovné príspevky na zarybnenie za rok 2022: dospelí (muži, ženy a dôchodcovia) 60 €, mládež od 15 do 17 rokov a študenti denného štúdia od 18 do 25 rokov vo výške 20 €, deti do 6 rokov 0 €, deti od 6 do 14 rokov vo výške 10 €. O prestupe musí rozhodnúť výbor MsO SRZ Nové Zámky po doporučení dvomi štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Nové Zámky.

 D./ ukladá:

 1. Sledovať a zabezpečovať ochranu životného prostredia s dôrazom na zabezpečenie čistoty okolo našich revírov, ochranu športového rybárstva v zmysle platného zákona č. 216/18 Z. z. z 13. 6. 2018 a jej Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z. z. zo 29. 11. 2018, ktoré sú účinné od 1. 1. 2019.
 2. Naďalej sa venovať eliminovaniu pytliactva na našich revíroch a dôsledne sledovať dodržiavanie zákona o rybárstve a jej vykonávacej vyhlášky.
 3. Chrániť majetok MsO SRZ Nové Zámky a využívať ho v prospech členov našej organizácie.
 4. V zmysle zákonov vymáhať náhrady škody spôsobené na rybách ako i majetku organizácie.
 5. Zabezpečiť školenia podľa potreby a skúšky pre deti, mládež ako i dospelých, ktorí sa uchádzajú o členstvo v našej organizácii. Zvýšiť agitáciu detí a mládeže na vstup do organizácie.
 6. Podporovať a zabezpečovať činnosť športového odboru RT a LRU - Feeder v zmysle stanovených cieľov na rok 2022 a schváleného rozpočtu na rok 2022.
 7. Naďalej skvalitňovať chov rybích násad v roku 2022 na chovných rybníkoch a zabezpečiť zarybňovanie revírov v zmysle zarybňovacieho plánu na rok 2022.
 8. Výboru MsO SRZ Nové Zámky naďalej monitorovať kontamináciu nežiadúcimi ťažkými kovmi v rieke Nitra a cestou SRZ Rady Žilina v maximálnej miere sa usilovať o odstránenie tohto stavu.
 9. Schvaľuje na roky 2023 – 2025 u kapra rybničného obmedzená lovná miera nasledovne: dolná miera 45 cm a horná miera 65 cm. Platí to na všetkých revíroch SRZ MsO Nové Zámky.
 10. Schvaľuje na roky 2023 – 2025 u lieňa sliznatého obmedzená lovná miera nasledovne: dolná miera 35 cm a horná miera 50 cm. Platí to na všetkých revíroch SRZ MsO Nové Zámky.  

 

V Nových Zámkoch, dňa 12. 3. 2022

 

Za návrhovú komisiu:

Sárai Tibor - predseda

členovia:

Mellen Marian

Dubnický Peter

Gubík Róbert