• Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 1
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 2

Uznesenie z členskej schôdze MsO SRZ Nové Zámky konanej dňa 12.09.2020 v Nových Zámkoch

Členská schôdza MsO SRZ Nové Zámky vychádzajúc zo správy o činnosti organizácie za obdobie od ostatnej členskej schôdze konanej 9. 3. 2019, zo správy o hospodárení MsO SRZ v roku 2019, zo správy o činnosti kontrolnej komisie za rok 2019 a predloženého plánu rozpočtu MsO SRZ Nové Zámky na rok 2020 a odznelých diskusných príspevkov súhlasí s nasledovným uznesením:

A.) konštatuje:
- stav členskej základne k 31.12.2019 bol 1940

z toho:

muži 1198
ženy 38
dôchodcovia 415
mládež 93
deti 196

oproti roku 2018 sa zvýšil počet o 62 rybárov.

B.) berie na vedomie:
- správu o plnení zarybnenia za rok 2019
- kontrolu plnenia uznesenia členskej schôdze za rok 2019

C.) schvaľuje:

 1. Správu o činnosti výboru MsO SRZ Nové Zámky za rok 2019.
 2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2019 a účtovnú uzávierku za rok 2019.
 3. Rozpočet na rok 2020.
 4. Správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2019
 5. Plán hlavných úloh na rok 2020
 6. Vyplývajúc zo Stanov SRZ, § 6 – práva a povinnosti členov zväzu, bod 2, písmeno e – povinnosť odpracovať 5 hodín brigády pri zveľaďovaní a údržbe rybárskych revírov všetkým dospelým rybárom nad 18 rokov. Účasť invalidných dôchodcov, dôchodcov nad 63 rokov vrátane na rok 2020 a žien je dobrovoľná. Členovia RS a adepti sa uvedenej brigádnickej povinnosti nemusia zúčastniť. Pri nesplnení uvedenej povinnosti člen SRZ uhradí 25 € na rok 2020 a od 01.01.2021 sumu 35,- €.
 7. Schvaľuje dôchodcom, ktorí v príslušnom roku dovŕšili 70 rokov majú zľavu vo výške 7 € na miestne povolenie na rok 2020. Na rok 2020 sa stanovuje vek 70 rokov a podmienka 15 rokov neprerušeného členstva v MsO SRZ Nové Zámky.
 8. Pri prestupe členov z iných organizácií sú nasledovné poplatky:
  dospelí (muži, ženy a dôchodcovia) 60 € a mládež (študenti denného štúdia od 15 do 25 rokov) vo výške 20 €, deti do 14 rokov bez poplatku na rok 2020.
  O prestupe musí rozhodnúť výbor MsO SRZ Nové Zámky po doporučení dvomi štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Nové Zámky.

D.) ukladá:

 1. Sledovať a zabezpečovať ochranu životného prostredia s dôrazom na zabezpečenie čistoty okolo našich revírov, ochranu športového rybárstva v zmysle platného zákona č. 216/18 Z. z 13.06.2018 a jej Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z. z. zo 29. 11. 2018, ktoré sú účinné od 01.01.2019.
 2. Naďalej sa venovať eliminovaniu pytliactva na našich revíroch a dôsledne sledovať dodržiavanie zákona o rybárstve a jej vykonávacej vyhlášky.
 1. Chrániť majetok MsO SRZ Nové Zámky a využívať ho v prospech členov našej organizácie. 
 1. V zmysle zákonov vymáhať náhrady škody spôsobené na rybách ako i majetku organizácie.
 1. Zabezpečiť školenia podľa potreby a skúšky pre deti, mládež ako i dospelých, ktorí sa uchádzajú o členstvo v našej organizácii. Zvýšiť agitáciu detí a mládeže na vstup do organizácie.
 1. Podporovať a zabezpečovať činnosť športového odboru RT a LRU plávaná a LRU-feeder v zmysle stanovených cieľov na rok 2020 a schváleného rozpočtu na rok 2020.
 1. Naďalej skvalitňovať chov rybích násad v roku 2020 na chovných rybníkoch a zabezpečiť zarybňovanie revírov v zmysle zarybňovacieho plánu na rok 2020.
 1. Výboru MsO SRZ Nové Zámky naďalej monitorovať kontamináciu nežiadúcimi ťažskými kovmi v rieke Nitra a cestou SRZ Rady Žilina v maximálnej miere sa usilovať o odstránenie tohto stavu.
 2. Úlohu požiadať Ministerstvo ŽP o udelenie výnimky z § 15 ods. 1, písm. f Zákona o rybárstve č. 455/1991 Z. z., ktorý zakazuje loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd, a to na revíroch Štrkovisko Dvory č. 1, Štrkovisko Kurzweillovo, Štrkovisko Bešeňov a Rašelinisko Zemné.

 

V Nových Zámkoch, dňa 12.09.2020