• Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Dvory nad Žitavou č. 1
 • Kurzweillovo jazero

Uznesenie z mimoriadnej členskej schôdze SRZ MsO Nové Zámky konanej dňa 25.03.2023 v Nových Zámkoch

Mimoriadna členská schôdza SRZ MsO NZ vychádzajúc z uznesenia členskej schôdze konanej dňa 04.03.2023 súhlasí s nasledovným uznesením

 1. Schvaľuje rozšírenie výboru 2 členov:
  • Juraj Kucman
  • Richard Perina
   
 
V Nových Zámkoch, dňa 25.03.2023
 
Za návrhovú komisiu:
 • Sárai Tibor - predseda komisie
 • Verbók Róbert - člen komisie
 • Horváth Martin - člen komisie

 1. Uznesenie z členskej schôdze MsO SRZ Nové Zámky konanej dňa 04.03.2023 v Nových Zámkoch
 2. Členská schôdza MsO SRZ Nové Zámky vychádzajúc zo správy o činnosti organizácie za obdobie od ostatnej členskej schôdze konanej 12.03.2022, zo správy o hospodárení MsO SRZ v roku 2022, zo správy o činnosti kontrolnej komisie za rok 2022 a predloženého plánu rozpočtu MsO SRZ Nové Zámky na rok 2022 a odznených diskusných príspevkov súhlasí s nasledovným uznesením:
 3. A./ konštatuje:
 4. Stav členskej základne 
 5. k 31.12.2022: 2 371  
 6. z toho:        
 • muži               1 442
 • ženy               68
 • dôchodcovia    438
 • mládež           118
 • deti                303
 1. oproti roku 2021 sa zvýšil počet o 179 rybárov.                  
 2. B./ berie na vedomie:
 • správu o plnení zarybnenia za rok 2022
 • kontrolu plnenia uznesenia členskej schôdze za rok 2022
 1. C./ schvaľuje:
 2. Správu o činnosti výboru MsO SRZ Nové Zámky za rok 2022.
 3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2022 a účtovnú uzávierku za rok 2022.
 4. Rozpočet na rok 2023.
 5. Správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2022
 6. Plán hlavných úloh na rok 2023
 7. Vyplývajúc zo Stanov SRZ, § 6 – práva a povinnosti členov zväzu, bod 2, písmeno e – povinnosť odpracovať 5 hodín brigády pri zveľaďovaní a údržbe rybárskych revírov všetkým dospelým rybárom nad 18 rokov. Účasť invalidných dôchodcov, dôchodcov nad 63 rokov vrátane na rok 2023 a žien je dobrovoľná. Členovia RS a adepti sa uvedenej brigádnickej povinnosti nemusia zúčastniť. Pri nesplnení uvedenej povinnosti člen SRZ uhradí 35 € na rok 2024 .
 8. Schvaľuje dôchodcom, ktorí v príslušnom roku dovŕšili 70 rokov majú zľavu vo výške 20 € na miestne povolenie na rok 2024. Na rok 2024 sa stanovuje vek 70 rokov a podmienka 15 rokov neprerušeného členstva v MsO SRZ Nové Zámky.
 9. Pri prestupe členov z iných organizácií sú nasledovné príspevky na zarybnenie za rok 2024: dospelí (muži, ženy a dôchodcovia) 60 €, mládež od 15 do 17 rokov a študenti denného štúdia od 18 do 25 rokov vo výške 20 €, deti do 6 rokov 0 €, deti od 6 do 14 rokov vo výške 10 €. O prestupe musí rozhodnúť výbor MsO SRZ Nové Zámky po doporučení dvomi štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Nové Zámky.
 10. Schvaľuje návrh rozšírenia výboru z 13 na 15 členov
 11.  D./ ukladá:
 12. Sledovať a zabezpečovať ochranu životného prostredia s dôrazom na zabezpečenie čistoty okolo našich revírov, ochranu športového rybárstva v zmysle platného zákona č. 216/18 Z. z. z 13. 6. 2018 a jej Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z. z. z 29.11.2018, ktoré sú účinné od 1.1.2019.
 13. Naďalej sa venovať eliminovaniu pytliactva na našich revíroch a dôsledne sledovať dodržiavanie zákona o rybárstve a jej vykonávacej vyhlášky.
 1. Chrániť majetok MsO SRZ Nové Zámky a využívať ho v prospech členov našej organizácie. 
 2. V zmysle zákonov vymáhať náhrady škody spôsobené na rybách ako i majetku organizácie.
 3. Zabezpečiť školenia podľa potreby a skúšky pre deti, mládež ako i dospelých, ktorí sa uchádzajú o členstvo v našej organizácii. Zvýšiť agitáciu detí a mládeže na vstup do organizácie.
 4. Podporovať a zabezpečovať činnosť športového odboru RT a LRU - Feeder v zmysle stanovených cieľov na rok 2023 a schváleného rozpočtu na rok 2023.
 5. Naďalej skvalitňovať chov rybích násad v roku 2023 na chovných rybníkoch a zabezpečiť zarybňovanie revírov v zmysle zarybňovacieho plánu na rok 2023.
 6. Výboru MsO SRZ Nové Zámky naďalej monitorovať kontamináciu nežiadúcimi ťažkými kovmi v rieke Nitra a cestou SRZ Rady Žilina v maximálnej miere sa usilovať o odstránenie tohto stavu.
 7. Schvaľuje na roky 2023 – 2025 u kapra rybničného obmedzená lovná miera nasledovne: dolná miera 45 cm a horná miera 65 cm. Platí to na všetkých revíroch SRZ MsO Nové Zámky.
 8. Schvaľuje na roky 2023 – 2025 u lieňa sliznatého obmedzená lovná miera nasledovne: dolná miera 35 cm a horná miera 50 cm. Platí to na všetkých revíroch SRZ MsO Nové Zámky.  
 9. Schvaľuje rozšírenia výboru na 15 členov.
 10. Schvaľuje návrh ČS na zvýšenie hornej miery - zubáč veľkoústy 80 cm
 11.  
 12. V Nových Zámkoch, dňa 04.03.2023
 13.  
 14. Za návrhovú komisiu:
 15. Sárai Tibor - predseda
 16. členovia:
 17. Cagáň Richard
 18. Dubnický Peter
 19. Gubík Róbert