• Dvory nad Žitavou č. 1
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Dvory nad Žitavou č. 4

Kto je online

Práve tu je 118 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uznesenie z členskej schôdze MsO SRZ Nové Zámky konanej dňa 09.03.2019 v Nových Zámkoch

Členská schôdza MsO SRZ Nové Zámky vychádzajúc zo správy o činnosti organizácie za obdobie od ostatnej členskej schôdze konanej 10.03.2018, zo správy o hospodárení MsO SRZ za roku 2018, zo správy o činnosti kontrolnej komisie za rok 2018 a predloženého plánu rozpočtu MsO SRZ Nové Zámky na rok 2019 a odznelých diskusných príspevkov súhlasí s nasledovným uznesením:

A.) konštatuje:
- stav členskej základne k 31.12.2018 bol 1 878

z toho:

muži 1 159
ženy 32
dôchodcovia 414
mládež 89
deti 184

oproti roku 2017 sa zvýšil počet o 10 rybárov.

B.) berie na vedomie:
- správu o plnení zarybnenia za rok 2018
- kontrolu plnenia uznesenia členskej schôdze za rok 2018

C.) schvaľuje:

 1. Správu o činnosti výboru MsO SRZ Nové Zámky za rok 2018.
 2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2018 a účtovnú uzávierku za rok 2018.
 3. Rozpočet na rok 2019.
 4. Správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2018
 5. Plán hlavných úloh na rok 2019
 6. Vyplývajúc zo Stanov SRZ, § 6 – práva a povinnosti členov zväzu, bod 2, písmeno e – povinnosť odpracovať 5 hodín brigády pri zveľaďovaní a údržbe rybárskych revírov všetkým dospelým rybárom nad 18 rokov. Účasť invalidných dôchodcov, dôchodcov nad 63 rokov  vrátane na rok 2020 a žien je dobrovoľná. Členovia RS a adepti sa uvedenej brigádnickej povinnosti nemusia zúčastniť. Pri nesplnení uvedenej povinnosti člen SRZ uhradí 25 € na rok 2020.
 7. Schvaľuje miestne povolenie zdarma vozíčkárom a nevidiacim. Dôchodcovia, ktorí v príslušnom roku dovŕšili 75 rokov majú zľavu vo výške 7 € na miestne povolenie na rok 2019. Na rok 2020 sa stanovuje vek 70 rokov a podmienka 15 rokov neprerušeného členstva v MsO SRZ Nové Zámky.
 8. Pri prestupe členov z iných organizácií sú nasledovné poplatky: dospelí (muži, ženy a dôchodcovia) 30 € a mládež /študenti denného štúdia od 15 do 25 rokov/ vo výške 20 €, deti do 14 rokov bez poplatku na rok 2019 a 2020. O prestupe musí rozhodnúť výbor MsO SRZ Nové Zámky po doporučení dvomi štatutárnymi zástupcami MsO SRZ Nové Zámky.
 9. Najmenšia lovná miera pre privlastnenie si kapra rybničného od roku 2020 bude 45 cm vrátane a horná hranica pre privlastnenie si kapra bude 65 cm vrátane na všetkých revíroch MsO SRZ Nové Zámky v zmysle § 36, písm. r Zákona o rybárstve č. 216/2018.
 10. Horná hranica pre privlastnenie si lieňa sliznatého bude 50 cm vrátane  na všetkých revíroch MsO SRZ Nové Zámky v zmysle § 36, písm. r  Zákona o rybárstve č. 216/2018.

D.) ukladá:

 1. Sledovať a zabezpečovať ochranu životného prostredia s dôrazom na zabezpečenie čistoty okolo našich revírov, ochranu športového rybárstva v zmysle platného zákona č. 216/18 Z. z 13.06.2018 a jej Vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z. z. zo 29. 11. 2018, ktoré sú účinné od 01.01.2019.
 2. Naďalej sa venovať eliminovaniu pytliactva na našich revíroch a dôsledne sledovať dodržiavanie zákona o rybárstve a jej vykonávacej vyhlášky.
 1. Chrániť majetok MsO SRZ Nové Zámky a využívať ho v prospech členov našej organizácie. 
 1. V zmysle zákonov vymáhať náhrady škody spôsobené na rybách ako i majetku organizácie.
 1. Zabezpečiť školenia podľa potreby a skúšky pre deti, mládež ako i dospelých, ktorí sa uchádzajú o členstvo v našej organizácii. Zvýšiť agitáciu detí a mládeže na vstup do organizácie.
 1. Podporovať a zabezpečovať činnosť športového odboru RT a LRU plávaná a LRU-feeder v zmysle stanovených cieľov na rok 2019 a schváleného rozpočtu na rok 2019.
 1. Naďalej skvalitňovať chov rybích násad v roku 2019 na chovných rybníkoch a zabezpečiť zarybňovanie revírov v zmysle zarybňovacieho plánu na rok 2019.
 1. Výboru MsO SRZ Nové Zámky naďalej monitorovať kontamináciu nežiadúcimi ťažskými kovmi v rieke Nitra a cestou SRZ Rady Žilina v maximálnej miere sa usilovať o odstránenie tohto stavu.

 

V Nových Zámkoch, dňa 09.03.2019