• 00.png
  • 04.png
  • 02.png
  • 03.png

Kto je online

Práve tu je 29 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Uznesenie z členskej schôdze MsO SRZ Nové Zámky konanej dňa 10.03.2018 v Nových Zámkoch

Členská schôdza MsO SRZ Nové Zámky vychádzajúc zo správy o činnosti organizácie za obdobie od ostatnej členskej schôdze konanej 4. 3. 2017, zo správy o hospodárení MsO SRZ za roku 2017, zo správy o činnosti kontrolnej komisie za rok 2017 a predloženého plánu rozpočtu MsO SRZ Nové Zámky na rok 2018 a odznelých diskusných príspevkov súhlasí s nasledovným uznesením:

A.) konštatuje:
- stav členskej základne
k 31. 12. 2017 1 868

z toho: muži 1 153
ženy 32
dôchodcovia 398
mládež 85
deti 200

oproti roku 2016 sa zvýšil počet o 38 rybárov.

B.) berie na vedomie:
- správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2017
- správu o plnení zarybnenia za rok 2017
- kontrolu plnenia uznesenia členskej schôdze za rok 2017

C.) schvaľuje:
1. Správu o činnosti výboru MsO SRZ Nové Zámky za rok 2017.

2. Správu o plnení rozpočtu za rok 2017.

3. Rozpočet na rok 2018.

4. Vyplývajúc zo Stanov SRZ, § 6 – práva a povinnosti členov zväzu, bod 2i – povinnosť odpracovať 5 hodín brigády za člena pri zveľaďovaní a údržbe rybárskych revírov všetkým dospelým rybárom nad 18 rokov. Účasť invalidných dôchodcov, dôchodcov nad 63 rokov vrátane od roku 2018 a žien je dobrovoľná. Členovia RS a adepti sa uvedenej brigádnickej povinnosti nemusia zúčastniť. Pri nesplnení uvedenej povinnosti člen SRZ uhradí 25 € na rok 2019.

5. Schvaľuje miestne povolenie zdarma vozíčkárom a nevidiacim. Dôchodcovia, ktorí v príslušnom roku dovŕšili 75 rokov majú zľavu vo výške 4 € na miestne povolenie na rok 2019.

6. Pri prestupe členov z iných organizácií sú nasledovné poplatky:
dospelí (muži, ženy a dôchodcovia) 30 € a mládež /študenti denného štúdia od 15 do 25 rokov/ vo výške 20 €, deti do 14 rokov bez poplatku na rok 2019. O prestupe musí rozhodnúť výbor MsO SRZ Nové Zámky po doporučení dvoch štatutárnych zástupcov MsO SRZ Nové Zámky.

7. Člen MsO SRZ Nové Zámky, ktorý sa nezúčastní členskej schôdze a ani sa neospravedlní vopred má možnosť tak urobiť písomne bez sankcie do 30 kalendárnych dní po konaní členskej schôdze. Po tomto termíne už musí odpracovať o jednu brigádu viac alebo ak ju neodpracuje, tak uhradí 25 € na rok 2019.

8. Návrh, aby kapor nad 65 cm bol vrátený do vody aj od r. 2019.

9. Zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb do výboru a KK na funkčné obdobie 2018 až 2021.

10. Dvoch delegátov a jedného náhradníka na Snem SRZ, ktorý sa bude konaťod 23. až 25. novembra 2018 v Žliline. Delegáti sú pp. Gál Peter, Vašej Jozef a náhradníkom je p. Supák Ladislav.

11. Požiadať o výnimku lovu na revír Potok Chrenovka č. r. 2-0260-1-1 od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 na MŽP.

D.) ukladá:
1. Sledovať a zabezpečovať ochranu životného prostredia s dôrazom na zabezpečenie čistoty okolo našich revírov, ochranu športového rybárstva v zmysle platného zákona č. 139/2002 Z. z. a Vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z. zo 17. 3. 2006, účinnej od 15. 4. 2006.

2. Naďalej sa venovať eliminovaniu pytliactva na našich revíroch a dôsledne
sledovať dodržiavanie zákona o rybárstve a jej vykonávacej vyhlášky.

3. Chrániť majetok MsO SRZ Nové Zámky a využívať ho v prospech členov našej
organizácie.

4. V zmysle zákonov vymáhať náhrady škody spôsobené na rybách ako i majetku
organizácie.

5. Zabezpečiť školenia podľa potreby a skúšky pre deti, mládež ako i dospelých, ktorí
sa uchádzajú o členstvo v našej organizácii. Zvýšiť agitáciu detí a mládeže na vstup do
organizácie.

6. Podporovať a zabezpečovať činnosť športového odboru RT a LRU plávaná a LRU-feeder v zmysle stanovených cieľov na rok 2018 a schváleného rozpočtu na rok 2018.

7. Naďalej skvalitňovať chov rybích násad v roku 2018 na chovných rybníkoch a zabezpečiť zarybňovanie revírov v zmysle zarybňovacieho plánu na rok 2018.

 

V Nových Zámkoch, dňa 10. 3. 2018