• 00.png
  • 01.png
  • 02.png
  • 04.png
  • 03.png

Kto je online

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line

P O Z V Á N K A

V zmysle Stanov SRZ Vás výbor MsO SRZ Nové Zámky pozýva
na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:

4. marca 2017
(sobota)

v športovej hale Milénium – ul. T. G. Masaryka
so začiatkom o 9,00 hod.
Prezentácia členov bude už od 7,00 hod.

Program členskej schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2016
Kontrola plnenia uznesenia
4. Správa o plnení zarybnenia za rok 2016
5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
6. Správa kontrolnej komisie za rok 2016
7. Plán hlavných úloh MsO SRZ na rok 2017
8. Správa mandátovej komisie
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Dodatočné zakúpenie kaprovej zväzovej povolenky po 1. 7. 2016

Postup obstaraní KZP mimo ZO

Ďalší oprávnený subjekt na predaj KZP je sekretariát Rady za nasledovných podmienok:

Rybár uhradí na účet SRZ Rada v tvare IBAN: SK62 0200 0000 0000 1583 2432 (VUB,a.s.,) sumu 35,00 Eur, Variabilný symbol: 663011, do poznámky uvedie meno a priezvisko (z dôvodu identifikácie), v prípade viacerých osôb je treba uviesť všetky mená. Následne po úhrade predmetnej čiastky, pošle sekretariát Rady SRZ poštou na MsO Nové Zámky dodatkovú lepku KZP + kaprový zväzový poriadok a meno rybára. ZO nalepí lepku rybárovi do Povolenia na rybolov a opečiatkuje pečiatkou MsO Nové Zámky.

Ing. Ľuboš Javor,  tajomník SRZ

Andreja Kmeťa 20, 010 55  Žilina

Tel. 0948 052 273, e-mail:

MRPZMENA V MRP 2015-2017!

Na základe „Uznesenia Rady SRZ č. 70/2016“ Rada SRZ Žilina zrušuje svojím uznesením následné ustanovenia „Miestneho rybárskeho poriadku“ MsO SRZ Nové Zámky na roky 2015 – 2017...

Čítať ďalej...

dsc 0192

Sumec z D4

Nedávno sme obdržali email od nášho rybára, ktorému sa podarilo chytiť pekného sumca.

Čítať ďalej...