• 02.png
  • 00.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 01.png

Kto je online

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Plánované výlovy

Informujeme vás o termínoch nadchádzajcich výlovov na našich revíroch:

VN Semerovo dňa 21. 10. 2017 (sobota)
VN Rúbaň 1 na veľkej vode dňa 25. 10. 2017 (streda), dokončenie výlovu dňa 28. 10. 2017.

Kancelária MsO SRZ Nové Zámky

OZNAM PRE RYBÁROV

V zmysle listu RVPS Nové Zámky informujeme členov MsO SRZ Nové Zámky ako aj dotknutú verejnosť o výskyte nadlimitnej hodnoty ortuti v rybách a možnosti rizika konzumu rýb z lokality rieka Nitra v celej dĺžke toku.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Výzva

Na budúci rok 2018 budú voľby do riadiacich orgánov MsO SRZ Nové Zámky. Členov našej organizácie, ktorí prejavujú záujem pracovať vo výbore MsO SRZ Nové Zámky ako i v kontrolnej komisii MsO SRZ Nové Zámky vo funkčnom období rokov 2018 až 2022 vyzývame, aby sa prihlásili ako kandidáti v kancelárii MsO SRZ Nové Zámky na Považskej ulici č. 4 v Nových Zámkoch do termínu 31.08.2017.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Pripomienky a návrhy  k návrhu nových stanov SRZ

Na základe pokynov SRZ RADA Žilina obraciame sa na členov našej organizácie s výzvou, aby pri vytváraní nových stanov SRZ prispeli svojim prípadným návrhom na zmenu resp. novými návrhmi na doplnenie tohto základného predpisu SRZ do termínu 31.08.2017.

Online formulár

Dodatočné zakúpenie kaprovej zväzovej povolenky po 01.07.2016

Postup obstaraní KZP mimo ZO

Ďalší oprávnený subjekt na predaj KZP je sekretariát Rady za nasledovných podmienok:

Rybár uhradí na účet SRZ Rada v tvare IBAN: SK62 0200 0000 0000 1583 2432 (VUB,a.s.,) sumu 35,00 Eur, Variabilný symbol: 663011, do poznámky uvedie meno a priezvisko (z dôvodu identifikácie), v prípade viacerých osôb je treba uviesť všetky mená. Následne po úhrade predmetnej čiastky, pošle sekretariát Rady SRZ poštou na MsO Nové Zámky dodatkovú lepku KZP + kaprový zväzový poriadok a meno rybára. ZO nalepí lepku rybárovi do Povolenia na rybolov a opečiatkuje pečiatkou MsO Nové Zámky.

Ing. Ľuboš Javor,  tajomník SRZ

Andreja Kmeťa 20, 010 55  Žilina

Tel. 0948 052 273, e-mail:

MRPZMENA V MRP 2015-2017!

Na základe „Uznesenia Rady SRZ č. 70/2016“ Rada SRZ Žilina zrušuje svojím uznesením následné ustanovenia „Miestneho rybárskeho poriadku“ MsO SRZ Nové Zámky na roky 2015 – 2017:

  • V časti upravené lovné miery – kapra nad 65 cm na revíroch MsO SRZ doporučuje vrátiť späť do vody. V prípade jeho privlastnenia zrušuje prijaté sankcie z uznesenia členskej schôdze zo dňa 8. 3. 2014.
  • Lovná miera lieňa je 25 cm. Lieňa od 25 do 30 cm doporučuje vrátiť späť do vody. V prípade jeho privlastnenia zrušuje prijaté sankcie z uznesenia členskej schôdze zo dňa 08.03. 2014.
  • V zmysle Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z. z. § 17 odst. 11 pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určeným užívateľom, ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní. Na základe tohto § v čase jesenného zarybňovania zostávajú v platnosti obmedzenia lovu v zmysle platného rybárskeho poriadku MsO SRZ Nové Zámky na roky 2015 – 2017.

Poznámka:

V zákone o rybárstve č. 139/2002 Z. z. je v § 2 odst. 1 následné znenie – „Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.“
Vo Vykonávacej vyhláške č. 185/2006 Z. z. v § 14 v odstavci 2 je úvodom napísané – „Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, ........“.
Napriek týmto skutočnostiam je zarážajúce a poľutovania hodné rozhodnutie RADY SRZ Žilina č. 70/2016 v hore uvedených častiach Miestneho rybárskeho poriadku na roky 2015 – 2017 pre MsO SRZ Nové Zámky.
Toto rozhodnutie RADY SRZ Žilina považujeme za odklon od podstaty športového rybolovu a trestanie organizácií, ktoré v takomto duchu pracujú, vychovávajú členskú základňu v zmysle platného zákona a nepodporujú “konzumný spôsob rybolovu!“
Prosíme členskú základňu, aby napriek týmto skutočnostiam dodržiavali pri výkone rybárskeho práva odsúhlasený Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Nové Zámky na roky 2015 – 2017 a tým napĺňali literu zákona v citovaných častiach Rybárskeho zákona č. 139/2002 z. z. a jej vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z.


Petrov zdar!
Výbor MsO SRZ Nové Zámky